Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Koninklijke Hesselink B.V. Gevestigd te Zutphen, mede handelende onder de namen: De Steenklip Gedenktekens, Osiris Gedenktekens of Decorus Gedenktekens, hierna te noemen: Hesselink. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Zutphen op 7 maart 2012 onder nummer 12/2012.

I. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Hesselink, alle aanvaardingen door Hesselink, alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met Hesselink, al dan niet in elektronische vorm. De wederpartij van Hesselink wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de opdrachtgever.
2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en Hesselink die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
3. Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met Hesselink heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Hesselink te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van die betreffende overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een toepasselijkverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
5. Hesselink wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever, waaronder eventuele (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever, van de hand.

II. Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen

1. Aanbiedingen en offertes van Hesselink zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. De toepasselijkheid van art. 219 boek 6 BW wordt uitgesloten.
2. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties, welke Hesselink verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen e.d. binden Hesselink niet. Monsters van natuursteen mogen in kleur en structuur afwijkingen vertonen ten opzichte van de geleverde natuursteen.
3. Een overeenkomst met een opdrachtgever die woonachtig of gevestigd is buiten Nederland en/of waarmee een prijs van € 2.500,= of meer exclusief omzetbelasting is gemoeid, komt eerst tot stand nadat een bestuurder van Hesselink of een door Hesselink daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard en deze bevestiging door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend door Hesselink is terugontvangen. Ook aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Hesselink schriftelijk zijn bevestigd.
4. Bij verschil tussen de – door de opdrachtgever beoogde – bestelling c.q. opdracht en de schriftelijke bevestiging van Hesselink is de opdrachtgever aan de schriftelijke bevestiging van Hesselink gebonden tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van de bevestiging Hesselink bericht dat de bevestiging van Hesselink niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de opdrachtgever bewijst dat zulks voor Hesselink kenbaar was.
5. Hesselink behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.
6. Hesselink is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Hesselink alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

III. Prijzen

1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn –tenzij anders vermeld- inclusief BTW.
2. Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door Hesselink te berekenen en door de opdrachtgever verschuldigde prijzen, de in de prijslijsten van Hesselink vermelde prijzen en bij het ontbreken daarvan: de gebruikelijke prijzen van Hesselink die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

IV. Zekerheidsstelling

1. Indien er gerede twijfel bij Hesselink bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is Hesselink gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Hesselink door deze vertraging te lijden schade voor zover deze vertraging het gevolg is van het niet onverwijld voldoen aan de door Hesselink gestelde eisen.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van Hesselink tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Hesselink bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

V. Aflevering

1. Een overeengekomen af- of opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien niet is overeengekomen dat Hesselink de zaken zal (doen) bezorgen/plaatsen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door Hesselink in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij de betreffende vestiging van Hesselink dan wel de door Hesselink aan te wijzen andere locatie.
3a. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art. VIII lid 2 verlengde af- of opleveringstermijn, kan de opdrachtgever Hesselink schriftelijk in gebreke stellen.
3b. Hesselink is ten aanzien van de af- c.q. oplevering pas in verzuim indien Hesselink vervolgens nalaat af- c.q. op te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste vijf weken.
3c. Indien Hesselink binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet heeft (af)geleverd c.q. de te verrichten werkzaamheden dan wel de te verlenen diensten nog niet heeft voltooid, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen, te ontbinden. Als Hesselink de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of diensten. In het laatste geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was voor rekening en risico van de opdrachtgever aan Hesselink terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.
3d. Overschrijding van een af- of opleveringstermijn door Hesselink geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
4. Indien een zaak (bijvoorbeeld een grafmonument of delen daarvan) als gevolg van aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden niet kan of kunnen worden geleverd dan wel de opdrachtgever verzuimt de zaken in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim.
Hesselink is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is verplicht aan Hesselink de opslagkosten volgens het bij Hesselink gebruikelijke c.q. het aan Hesselink in rekening gebrachte tarief te vergoeden.
De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van de onderhavige zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering.
Onverminderd het recht van Hesselink op vergoeding van alle kosten en schade, waaronder voormelde opslagkosten, is Hesselink in de in de eerste zin van dit lid aangeduide gevallen ook gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

VI. Eigendomsvoorbehoud en pandrechten

1a. Hesselink behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever (af)geleverde en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Hesselink in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Hesselink geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Hesselink tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Hesselink.
1b. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
1c. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Hesselink tekortschiet of Hesselink goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Hesselink gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Opdrachtgever geeft voor zover noodzakelijk in het kader van deze terugname volmacht aan Hesselink de geleverde zaak (bijvoorbeeld het grafmonument) te verwijderen (waaronder begrepen het van het graf nemen van het monument).
2. Alle zaken, documenten, waardepapieren en gelden die Hesselink of een derde voor haar uit welken hoofde en met welke bestemming ook van of voor de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de opdrachtgever uit welken hoofde ook op Hesselink heeft of krijgt, strekken Hesselink tot pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop Hesselink of een derde voor haar die zaken, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop de vorderingen ontstaan.

VII. Garantie, kwaliteiten en reclames

1. Natuursteen is een natuurproduct; monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur. Afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Deze leveren geen grond voor reclame en kunnen dus niet leiden tot ontbinden van de overeenkomst en evenmin reden tot schadevergoeding vormen.
Ook verschillen in structuur en kleur, vlekjes, aders e.d. tussen dan wel in het geleverde natuursteen c.q. monument en kleine maatverschillen leveren geen grond voor reclames, kunnen niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst en evenmin reden tot schadevergoeding vormen.
2. Bij een dikte van het geleverde natuursteen tot en met 5 cm is een afwijking van 5 mm toelaatbaar; bij een dikte van 6 tot en met 10 cm is de toelaatbare afwijking 7 mm en bij een dikte van meer dan 10 cm is de toelaatbare afwijking 10 mm. Bij steensoorten met gespleten oppervlak zijn oneffenheden en grotere afwijkingen toegestaan. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
3. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering c.q. oplevering te controleren of het afgeleverde c.q. het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
4. Met betrekking tot door Hesselink geleverde en geplaatste grafmonumenten garandeert Hesselink het volgende:
a.Het grafmonument zal niet scheuren, splijten of (gedeeltelijk) instorten door constructie- of montagefouten of een gebrek in de verwerkte natuursteen. Deze garantie geldt niet voor (onder)delen van glas.
b.Letters, figuren of tekens (van bijv. brons of aluminium) die op het grafmonument zijn aangebracht, zullen niet als gevolg van constructie- of montagefouten of gebrek in het gebruikte materiaal loslaten. Deze garantie geldt niet voor gekleurde -, verzilverde – en vergulde (al dan niet met bladgoud) verdiepte of verheven letters.
c.De onder a. en b. aangeduide garantie geldt voor een periode van 15 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste plaatsing. Voor ingemetselde natuurstenen tegelvloeren geldt een garantieperiode van vijf jaar.
5. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd c.q. opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Hesselink daarvan niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld.
6. De aansprakelijkheid van Hesselink is beperkt tot kosteloos herstel, of tot vervanging, of het opnieuw aanbrengen van de onder 4 b. aangeduide letters, figuren of tekens of tot terugbetaling van de overeen gekomen prijs, zulks naar keuze van Hesselink, van de/het door Hesselink geleverde ondeugdelijke zaak of onderdeel.
7. De verplichtingen uit hoofde van de leden 4 en 6 van dit artikel vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet binnen acht dagen nadat bij Hesselink is gereclameerd Hesselink in gelegenheid stelt het gebrek te constateren en te verhelpen;
b. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Hesselink om de ondeugdelijke zaak of het ondeugdelijke onderdeel binnen acht dagen naar Hesselink te zenden;
c. de opdrachtgever of derden zich onzorgvuldig heeft/hebben gedragen en/of buiten Hesselink om herstel- of ander (onderhouds)werkzaamheden heeft/hebben verricht;
d. het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of verwerking;
e. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt.
8. Een reclame betreffende geleverde zaken beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van Hesselink op te schorten.

VIII. Overmacht

1. Van overmacht aan de zijde van Hesselink is sprake, indien Hesselink verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen en voorraad, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Hesselink als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Hesselink ontstaan.
2. Een overeengekomen (af)leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Hesselink door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
3. Indien door overmacht de aflevering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Hesselink als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar Hesselink terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.
IX. Industriële en intellectuele eigendomsrechten
1. Hesselink behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Hesselink gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggeven.
2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 25.000,= verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Hesselink tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.
3. Hesselink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van opdrachtgever of van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. De opdrachtgever vrijwaart Hesselink terzake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

X. Facturering en betaling

1. Hesselink is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.
2. De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting, opschorting of verrekening te voldoen.
3. De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige koopovereenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
4. De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,=. Hesselink is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage te boven gaan.

XI. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens wat betreft de verplichtingen van Hesselink uit hoofde van het in art. VII bepaalde is Hesselink niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of die voortvloeit uit met Hesselink gevoerde onderhandelingen, een met Hesselink aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Hesselink, een door Hesselink gedaan beroep op overmacht of een door Hesselink geleverde of herstelde zaak of welke (andere) oorzaak dan ook tenzij de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Hesselink.
2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 van dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Hesselink te betalen bedrag terzake van schadevergoeding –inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW, aan Hesselink heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat Hesselink nimmer aansprakelijk is voor de indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. In alle gevallen waarin Hesselink een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
4. De opdrachtgever zal Hesselink op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Hesselink ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

XII. Ontbinding

1.Onverminderd het bepaalde in artikel IV lid 2, artikel V lid 4 en artikel VIII lid 3 kan Hesselink de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden – zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van Hesselink schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeit, niet nakomt.
2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan Hesselink verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

XIII. Hoofdelijkheid

Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van een overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Hesselink voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

XIV. Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen

De opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met Hesselink alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hesselink overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde.
Het is opdrachtgever evenmin toegestaan vorderingen van opdrachtgever op Hesselink, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden tenzij Hesselink doorvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
Hesselink kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

XV. Verval verordeningsrechten

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle verordeningsrechten van opdrachtgever jegens Hesselink uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht – waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval twee jaar na de dag waarop de betreffende geleverde zaak, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

XVI. Conversie en bepalingen die van kracht blijven

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
2. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

XVII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Hesselink en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Zutphen met dien verstande dat Hesselink ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.